Estatuts

ESTATUTS DE LA CONFRARIA DEL SANT SEPULCRE, de Benifaió

Capítol I
De la naturalesa, domicili i fins de la Confraria

Article 1er
La Confraria del Sant Sepulcre de Benifaió és una associació pública de fidels amb personalitat jurídica pública, constituïda a la Parròquia de Sant Pere Apòstol, de Benifaió, canònicament erigida segons els can. 301 i 313 del Codi de Dret Canònic, que es regirà pels presents Estatuts i les disposicions que li siguen aplicables en virtut del dret civil com del dret universal i particular de l’Església Catòlica.

Article 2n
Són fins de la Confraria:
1. Viure i fer viure més intensament la Setmana Santa a Benifaió mostrant la relació existent entre les pràctiques religioses i el dipòsit de la fe cristiana. De la mateixa manera es tractaran de manifestar els aspectes sòlids i significatius de la religiositat popular i els valors que a ella són subjacents com a expressió de la riquesa espiritual de Benifaió.
2. Procesionar durant la Setmana Santa la sagrada Imatge, per tal de donar major solemnitat a aquests actes, i augmentar amb això la devoció a la Passió del Senyor.
3. Fer partícips de la Setmana Santa a nens, adolescents i majors de la Vila de Benifaió, tant residents en ella com absents, desenvolupant i fomentant totes quantes activitats socials, assistencials i culturals es consideren necessàries o convenients per a això, dins de l’esperit que a aquestes anima el sentir de l’Església.

Article 3er
La Confraria del Sant Sepulcre de Benifaió té el seu domicili social en C / Atarazanas, 47.
Qualsevol canvi de domicili s’ha de comunicar a la Secretaria General de l’Arquebisbat de València.

article 4t
La durada de la Confraria del Sant Sepulcre de Benifaió s’estableix per temps indefinit.

CAPÍTOL II
Dels Confrares

Article 5è
Podran pertànyer a la Confraria tots els catòlics fills de Benifaió, residents, absents, veïns o vinculats a aquesta, que tinguen més de set anys d’edat, prèvia sol·licitud d’admissió a la Junta de Govern.
Hi haurà dues modalitats de formar part de la Confraria:
1. Com Confrares.
2. Com Socis, els quals no tindran vot en els Capítols Generals i estaran obligats a complir els acords aprovats per la Junta de Govern.

Article 6è
Són obligacions dels Confrares i Socis de la Confraria:
1. Esforçar-se per complir els preceptes de la Religió Catòlica.
2. Practicar i propagar la devoció al Santíssim Sepulcre.
3. Cumplir els acords vàlidament adoptats per Junta de Govern de la Confraria.
4. Assistir als actes als quals reglamentàriament fossin convocats, i amb la uniformitat establerta si així s’assenyalara.
5. Acceptar i servir els càrrecs de la Junta de Govern de la Confraria, i altres per als quals foren elegits o designats.
6. Fer efectiva dins el termini establert, l’aportació econòmica o quota fixada per a cada associat.

Article 7è
Són drets dels Confrares:
1. Prendre part amb veu i vot en els Capítols Generals.
2. Poder triar i ser triats per al càrrec de President de la Junta de Govern, i altres càrrecs que s’hagin de proveir d’elecció.
3. Assistir als actes que amb qualsevol fi celebri la Confraria.
4. Participar en els béns i serveis de la Confraria, segons la seva respectiva naturalesa i d’acord amb les normes de pertinent aplicació.
5. Si les circumstàncies ho requereixen, constituirà un dret i alhora un gran honor per a tots els Confrares de la Confraria ser portadors de la Sagrada Imatge del Sant Sepulcre.

Article 8è
Els Confrares menors de 14 anys d’edat estaran classificats en la «Secció Juvenil» de la Confraria, no podent assistir als Capítols Generals, ni ocupar càrrecs de la Junta de Govern.

Article 9è
La Junta de Govern de la Confraria i tota la secció d’adults prestarà el major interès per la secció juvenil, tenint cura del seu correcte funcionament a través del seu vicepresident.

Article 10è
El Capítol General a proposta de la Junta de Govern de la Confraria podrà concedir títols honoraris a aquelles persones que, al seu judici, hagen d’ostentar-lo, al haver contret mèrits pels quals s’hagen fet creditors de tal distinció.

CAPÍTOL TERCER
Del govern de la Confraria

Article 11è
La Confraria del Sant Sepulcre es regirà a través de:
1. El Capítol General.
2. La Junta de Govern.

Article 12è
El Capítol General és l’òrgan d’expressió de la voluntat dels Confrares.
El Capítol General podrà ser ordinari i extraordinari.

Article 13è
El Capítol General, tant ordinari com extraordinari, es compon de tots els Confrares, majors de 14 anys.
Els acords presos pel Capítol General, en forma reglamentària obliguen a tots els Confrares i Socis.

Article 14è
El Capítol General es reunirà necessàriament dins dels tres primers mesos de cada any, i serà convocat amb vuit dies d’antelació, pel President de la Junta de Govern, per mitjà de comunicació escrita als Confrares, en la qual s’expressarà l’ordre del dia de la reunió.

Article 15è
El Capítol General extraordinari es reunirà quan ho acorde la Junta de Govern de la Confraria, amb expressió concreta dels assumptes a tractar, que es convocarà de la mateixa forma que preveu l’article anterior.

Article 16è
També es convocarà el Capítol General extraordinari quan ho demanen un nombre no inferior al 20% dels Confrares, per mitjà d’escrit dirigit a la Junta de Govern.
La Junta de Govern no podrà demorar la convocatòria més de quinze dies, comptats des de que es rebés la sol·licitud. La Junta de Govern pot acordar que s’incloguen en l’ordre del dia, per a la seva discusió pel Capítol General extraordinari convocat per iniciativa dels associats, altres assumptes, si així ho creu convenient.

Article 17è
El Capítol General, començarà amb una oració al Sant Sepulcre.
Es llegirà i aprovarà, si escau, l’acta de l’última reunió i s’entrarà després en l’examen dels assumptes que corresponguen.
Els assumptes es resoldran per la majoria simple de vots, llevat d’aquells que, d’acord amb aquests Estatuts exigeixen una majoria especial.

Article 18è
El president dirigirà les discussions i tindrà cura sota la seva responsabilitat, que no es produeixen desviacions o se sotmeten a la decisió del Capítol General qüestions no incloses en l’ordre del dia.

Article 19è
Hi haurà un llibre d’actes dels Capítols Generals, en el qual s’estendrà l’acta de cada reunió, fent constar els acords adoptats en cada cas.
Les actes seran autoritzades amb les signatures del president i del secretari.

Article 20è
Els acords vàlidament adoptats pel Capítol General seran executius i es compliran en els termes convinguts, sense esperar l’aprovació de l’acta, sense perjudici de les altres aprovacions i requisits que siguen necessaris que resulten del precepte exprés o reglamentari.

Article 21è
El Capítol General elegirà entre els Confrares a aquell que durant 4 anys haja d’exercir el càrrec de President de la Junta de Govern.

Article 22è
En el Capítol General en què procedeixa la renovació del càrrec de President de la Junta de Govern, es nomenarà dos secretaris escrutadors, un entre els Confrares de més edat i un altre entre els de menor, que assisteixen a la reunió, els quals signaran l’acta corresponent, juntament amb el president i el secretari.

Article 23è
La Junta de Govern de la Confraria estarà formada per Confrares i estarà assistida en les seves funcions per un Consiliari Eclesiàstic.

Article 24è
El Capítol General podrà modificar augmentant o disminuint el nombre de components de la Junta de Govern que preveu l’article anterior sense que aquests acords estimen la modificació dels presents Estatuts, sinó simple ús de l’autorització que se’ls reserven en aquest article.

Article 25è
El càrrec de President de la Junta de Govern de la Confraria és incompatible amb qualsevol afiliació política o sindical. Així mateix la resta de membres de la Junta de Govern no podran exercir aquells càrrecs que comporten la representació d’aquestes organitzacions.

Article 26è
Correspon al President de la Junta de Govern de la Confraria:
1. La representació legal de la Confraria, davant de qualsevol persona o organisme.
2. Entre els Confrares, nomenar i separar del càrrec als membres de la Junta de Govern.
3. Convocar i presidir les reunions que es realitzen i decidir en cas d’empat en les votacions en què s’intervingui.
4. Tenir ple coneixement dels assumptes relatius a la Confraria.
5. Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions, així com altres documents de la Confraria.
6. La supervisió de totes les activitats de la Confraria.

Article 27è
Correspon al Vicepresident:
1. Les mateixes funcions del president quan aquest està absent per qualsevol causa justificada, ajudant i col·laborant en el correcte govern de la Confraria.
2. Exercir, dins de la Junta de Govern, la representació i direcció de la Secció Juvenil de la Confraria amb tot el que això comporta.

Article 28è
Correspon al Consiliari:
1. Vetllar per les fins cristians, catòlics i morals de la Confraria, en tots els seus aspectes, i en aquest sentit exercirà una alta tutela espiritual.
2. Ocuparà un lloc preeminent en tots els actes socials, al costat del president.
3. Tindrà únicament vot en les matèries estrictament religioses, llevat que en alguns casos la majoria dels presents decideixa el contrari.

Article 29è
Correspon al Confrare Major:
1. Presidir les reunions quan President i vicepresident estiguin absents.
2. Organitzar les desfilades, processons, i qualsevol altre acte públic de la Confraria.
3. Confeccionar els torns dels portadors del camina del Sant Sepulcre, ordenant les marxes i parades de la comitiva, així com els relleus.
4. Mantenir l’ordre entre els Confrares participants resolent qualsevol situació que es produeixi en el transcurs de l’acte.
5. Designar un o dos Confrares, si ho creu convenient, que adoptaran el títol de zeladors, els quals li auxiliaran en l’acompliment de la seva missió.

Article 30è
Correspon al tresorer:
1. Vetllar per la recaptació dels fons de la Confraria, responent a les quantitats de les que s’hagi fet càrrec.
2. Tindrà el poder i el deure de cridar l’atenció a aquell o aquells que no compleixen amb regularitat les normes de cobraments i en els casos que crega convenient li ho comunicarà al president, perquè aquest adopte la postura corresponent.
3. Satisfer els pagaments autoritzats reglamentàriament.
4. Portar i custodiar els llibres i justificants de Caixa.

Article 31è
Correspon als vocals:
1. Prendre part en les sessions de la Junta de Govern, a les que estan obligats a assistir, excepte causa justificada.
2. Complir les comissions que se li encomanen per reglament.

Article 32è
La Junta de Govern es reunirà quan ho consideri necessari el President o ho sol·liciten almenys 2 dels seus membres.

Article 33è
Correspon a la Junta de Govern:
1. Acordar l’admissió i baixa dels Confrares i Socis, amb subjecció al que preveu aquests Estatuts.
2. Representar amb plena responsabilitat a la Confraria.
3. Organitzar, dirigir i vigilar la marxa de les activitats de la Confraria.
4. Designar les persones idònies per ocupar els càrrecs de: Consiliari, Secretari, Cronista i nomenar els assessors que estime oportú.
5. Designar anualment, si les haguessin, les Cambreres del Sant Sepulcre.
6. Confeccionar els pressupostos, determinar les inversions dels fons disponibles i aprovar els pagaments.
7. Presentar al Capítol General els comptes, balanç i memòria explicativa de la gestió de la Junta de Govern, durant l’exercici social.
8. Convocar els Capítols Generals, tant ordinàries com extraordinàries, i executar els seus acords.
9. Resoldre els dubtes que susciten la interpretació d’aquests Estatuts.
La present determinació d’atribucions de la Junta de Govern és només enunciativa i no limita, de cap manera, les àmplies facultats que li competeix per dirigir i administrar la Confraria, en tot el que no estiga especialment reservat a la competència del Capítol General.
I sempre en conformitat amb les disposicions del dret canònic i civil.

Article 34è
Els acords a la Junta de Govern es prendran per majoria de vots dels membres assistents, i el President de vot de qualitat.

Article 35è
El que disposa l’article 20è d’aquests Estatuts sobre el llibre d’Actes del Capítol General, és aplicable al llibre d’Actes de la Junta de Govern, que per separat portarà aquesta Confraria.

CAPÍTOL QUART
Del règim econòmic

Article 36è
Els béns de la Confraria reben la qualificació de béns eclesiàstics i la seva administració es subjectarà a les disposicions del Codi de Dret Canònic (Llibre V, cc. 1254 i ss.). De manera particular:
1. A l’efecte del can. 1280, la Junta Directiva es constitueix en consell d’assumptes econòmics.
2. Es demanarà llicència al bisbe diocesà per a l’acceptació de coses o drets gravats amb una càrrega modal o una condició.
3. Es demanarà la mateixa llicència per a l’alienació de béns immobles i per a realitzar actes d’administració extraordinària.
4. Es farà inventari dels béns immobles, dels béns mobles tant precisos com d’alguna manera pertanyents al patrimoni cultural, i de qualssevol altres, amb la descripció i taxació dels mateixos. D’aquest inventari s’ha de traslladar a la Cúria Diocesana.
5. Anualment s’han de rendir comptes de l’administració al Bisbe diocesà. Igualment han de donar compte exacte a la mateixa autoritat de l’ocupació de les ofrenes i almoines rebudes.

Article 37è
Per al compliment dels seus fins i desenvolupament de les seves activitats, la Confraria comptarà amb les aportacions econòmiques dels seus Confrares i Socis, amb els donatius o llegats que pogués rebre, així com qualsevol altre mitjà que amb aquesta finalitat determinés la Junta de Govern.

Article 38è
El Capítol General aprovarà a proposta de la Junta de Govern l’import que anualment correspon a cada Confrare i Soci i el termini en què haurà de ser efectiva aquesta quota.

Article 39è
El Capítol General pot acordar, amb el vot favorable de la majoria, l’exigència d’altres aportacions periòdiques o extraordinàries.

Article 40è
L’exercici econòmic començarà el dia després del Diumenge de Resurrecció. Anualment i amb referència al Dilluns de Pasqua, el Capítol General aprovarà la proposta de la Junta de Govern, el Balanç, Inventari i la Memòria.

Article 41è
La Confraria del Sant Sepulcre dedicarà els seus fons:
1. A donar més solemnitat a tots els actes se celebren en honor al Sant Sepulcre.
2. Al compliment dels sufragis, segons determini l’article 48è d’aquests Estatuts.
3. Atendre les despeses de conservació i manteniment dels efectes pertanyents a la Confraria.
4. Atendre les despeses originades per la celebració dels actes culturals, socials o assistencials, així com de publicacions, secció Juvenil, relacions públiques i amb absents … etc.
5. Qualsevol altra despesa que s’origini en compliment del que disposa en aquests Estatuts, o derivats del Capítol General i dels acords en ell presos.

CAPÍTOL V
De la organizació

Article 42è
Serà designat un secretari per la Junta de Govern de la Confraria, al qual correspondran les següents funcions:
1. Portar i custodiar els llibres de la Confraria, així com els documents i segells a ella pertanyents.
2. Portar el registre dels Confrares i Socis.
3. Portar els llibres d’actes del Capítol General i la Junta de Govern.
4. Lliurar certificacions, amb referència als llibres i documents de la Confraria, amb el vistiplau del president.
5. Convocar el Capítol General i la Junta de Govern quan ho ordene el president.
6. Portar la correspondència.
7. Intervenir els comptes de la Confraria, subscrivint amb el tresorer el balanç anual de la Confraria.
8. Redactar la memòria anual de la Confraria, que ha de presentar-se al Capítol General per a la seva aprovació.

Article 43è
La Junta de Govern de la Confraria de designar un Cronista, al qual correspondran les següents funcions: 1. La redacció del llibre de cròniques, on es recolliran les diferents activitats i fets de la Confraria, a fi que quede constància de tots ells.
2. Redactar la Historiografia de la Institució.
3. Conservar l’arxiu i biblioteca de la Confraria.

Article 44è
La Junta de Govern designarà anualment mitjançant decisió de la mateixa, 2 Cambreres per tenir cura de tot el referent al bon decòrum de la imatge del Sant Sepulcre.

Article 45è
Cada any i en vespres de Setmana Santa tindrà lloc l’acte solemne d’investidura dels nous Confrares i d’aquells procedents de la Secció Juvenil que hagueren complert els 14 anys d’edat.

Article 46è
La Confraria del Sant Sepulcre de Benifaió, en el desgraciat cas de la mort d’un dels seus Confrares i / o Socis, celebrarà una missa en sufragi de la seva ànima, dins dels 30 dies següents a la seva mort.

Article 47è
La totalitat dels membres de la Confraria tindran l’obligació d’assistir als actes més destacats de la Setmana Santa; tals actes seran determinats per la Junta de Govern de la Confraria.

Article 48è
Durant les desfilades processionals es formarà amb gran silenci i serietat. Es fa constar en aquests Estatuts l’obligació que tenen tots els germans Confrares de sotmetre al jurament de Silenci que es realitzarà abans de la Processó del Sant Enterrament, el qual s’ha de dur a terme en o davant la Parròquia de Sant Pere Apòstol de Benifaió.
Els Confrares participants en la processó es dirigiran, per a qualsevol tipus de necessitat, als Confrares zeladors, o en absència d’aquests, al Confrare Major.

Article 49è
La Confraria del Sant Sepulcre, llevat que les circumstàncies aconsellin una altra cosa, desfilarà amb l’ordre que disposi el Confrare Major.

Article 50è
La Junta de Govern amonestarà a aquells associats que no compleixen l’acordat en aquests Estatuts i altres normes dictades pels òrgans de govern de la Confraria.

Article 51è
La Junta de Govern està facultada per expulsar de la Confraria a aquells Confrares i / o socis que no s’esforcen per complir amb els deures cristians, promoguen escàndol públic o cometen qualsevol acte contrari a la moral i bons costums, disciplina i correcció que ha d’existir en el si de la Confraria, o impedeixen els objectius de la mateixa.

Article 52è
La manca de pagament de tres anualitats consecutives, sense fer cas del requeriment que a aquest efecte li siga fet pel tresorer, comportarà la baixa com a Confrare o Soci de la Confraria.

Article 53è
La Junta de Govern, abans de procedir a l’expulsió d’un Confrare i / o Soci per les causes exposades en els articles anteriors, instruirà l’oportú expedient, en el qual haurà de ser escoltat l’interessat.

Article 54è
Quan un Confrare i / o Soci que hagi estat expulsat, sol·licités novament el seu ingrés a la Confraria, per a ser admès, la Junta de Govern comprovarà prèviament si han desaparegut les causes que van motivar la seva expulsió i traslladarà la seva sol·licitud al Capítol General primer que es celebre, que per majoria de vots d’acordar, si és el cas, la readmissió.

Article 55è
Quan la baixa hagués estat produïda per la falta de pagament de les quotes establertes, correspondrà autoritzar a la Junta de Govern el seu reingrés, sempre que satisfés les quotes pendents.

Article 56è
Tant els Confrares i / o Socis que causen baixa voluntària, o per acord de la Junta de Govern, així com els que foren expulsats de la Confraria, no podran fer ús dels distintius de la mateixa, encara que siguen de la seva propietat privada.

CAPÍTOL SISÈ
De la dissolució de la Confraria

Article 57è
La Confraria es dissoldrà quan ho acorde el seu Capítol General, o sobrevinga alguna causa que obligue a adoptar aquesta resolució.

Article 58è
Acordada la dissolució de la Confraria, el Capítol General extraordinari que la decideixa, nomenarà 3 associats perquè procedeixen al cobrament de les quantitats pendents i al pagament dels deutes, fixant l’Haver líquid resultant.

Article 59è
El Haver líquid resultant de la liquidació de la Confraria, es destinarà a la Parròquia de Sant Pere Apòstol, per al culte del Sant Sepulcre, o bé per a obres assistencials i socials.

CAPÍTOL SETÈ
Facultats de l’Autoritat eclesiàstica

Article 60è
Corresponen al Bisbe diocesà les següents facultats:
1. Dret de visita i inspecció de totes les activitats de la Confraria.
2. Aprovació de les modificacions estatutàries.
3. Alta direcció de la Confraria. El Bisbe serà l’última instància que vetllarà pel compliment dels Estatuts i el dret canònic.
4. Nomenament del Consiliari de la Confraria.
5. Confirmar al President triat pel Capítol General.
6. Suprimir o dissoldre la Confraria d’acord amb les normes del dret.
7. Concedir la llicència necessària per a l’alienació de béns, així com per realitzar despeses extraordinàries de la Confraria d’acord amb les normes del dret canònic.
8. Anualment es donarà compte exacte de l’administració dels béns al bisbe diocesà.
9. Les que el dret canònic li atribueixi.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
1. La iniciativa de reforma d’Estatuts correspon a la Junta de Govern de la Confraria.
2. La iniciativa de reforma per part dels Confrares es durà a terme segons el que disposa l’article 17è.
3. Per modificació d’aquests Estatuts, es requerirà el vot favorable de la majoria del Capítol General.

Segona
1. Aquests Estatuts entraran en vigor una vegada aprovats pel Capítol General de la Confraria del Sant Sepulcre.